Diagnoza


Diagnoza dziecka stanowi próbę wyjaśnienia czynników i mechanizmów psychologicznych wpływających na powstanie zgłaszanych problemów oraz genezy tychże problemów. Służy poznaniu i ocenie:

⇒ dziecka z zaburzeniami rozwojowymi,
⇒ umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem,
⇒ osobowości,
⇒ możliwości rozwoju,
⇒ trudności emocjonalnych i wychowawczych,
⇒ specyfiki trudności w funkcjonowaniu szkolnym i osobistym,
⇒ trudności w relacjach rodzinnych czy rówieśniczych,
⇒ lęku i nieśmiałości
⇒ mutyzmu

Na diagnozę w naszym gabinecie składają się:

⇒ wywiady przeprowadzone z rodzicami i dzieckiem,
⇒ bezpośrednia obserwacja zachowania dziecka w gabinecie, a także w środowisku, w którym dziecko najczęściej przebywa /dom, przedszkole, szkoła/,
⇒ wykonanie specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych i pedagogicznych,
⇒ opinie od innych specjalistów.

Diagnoza prowadzona jest przez psychologa – diagnostę, pedagoga
i terapeutę Integracji Sensorycznej. Pierwszą diagnozę przesiewową pod kątem ASD wykonujemy u dzieci od 12 do 30 miesiąca życia.

Aby proces diagnozy i terapii dzieci był bardziej holistyczny i kompleksowy, zapewniał jak największą rzetelności i przygotowanie optymalnego planu pracy terapeutycznej, osoby te ściśle ze sobą współpracują.